Tiếng Việt Japanese

日の出日本語教育センター

Số 6, Tây Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội   
Tel:04.63 29 95 96    Fax: 04 63 29 95 95    Email: hinode.edu@gmail.com    Hotline: 0904 119 246